czynnosci-notarialne

     Lex est quod notamus ….

                     To co piszemy stanowi prawo….

Zgodnie z art.79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne w tym między innymi:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy darowizny,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • ustanawianie odrębnej własności lokali w trybie przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy dożywocia,
 • umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie służebności osobistych i gruntowych,  
 • ugody
 • ustanowienie hipoteki,
 • umowy o dział spadku,
 • testamenty,
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • umowy spółek prawa handlowego,
 • pełnomocnictwa,
 • akty poddania się przez dłużnika rygorowi egzekucji,

2) spisuje protokoły

3) doręcza oświadczenia

4)poświadcza własnoręczność podpisów, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu,                               

5) sporządza protest weksli i czeków

6) przyjmuje na przechowanie dokumenty (w związku z dokonywaną czynnością notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze. Dla dokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół),                                                    

7) notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Notariusz może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia co do spadków otwartych po dniu 30 czerwca 1984 roku. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Akt taki można uzyskać podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, utworzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Notariusz sporządza również inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.